Programes sectorials del PGI

El Programa general d’inversions es pot dotar de Programes sectorials que el complementen amb relació a àmbits inversors que la Diputació de Barcelona considera necessari reforçar amb caràcter addicional.

En aquest mandat s’han aprovat un total de 7 programes sectorials per import de 169,4 M€.

El següent quadre mostra la informació general dels programes sectorials: la seva data d’aprovació, els ens destinataris i l’import.

Per a una informació més detallada de cada un d'aquests programes sectorials, consulteu el següent enllaç.