Línia 1 - Projectes sostenibles

La línia 1 de projectes sostenibles conté el 80% de la dotació garantida del PGI i finança fins a un màxim de 3 projectes madurs de cada ens. Aquests projectes es diferencien segons l'àmbit d'actuació en el qual incideixen, d'aquesta manera trobem:

Nova inversió, que inclou les actuacions en matèria de noves inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús general que incrementin el stock de capital de l’ens, així com noves inversions associades al funcionament operatiu dels serveis.

Manteniment i reposició d'inversions, que inclou les actuacions que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d’infraestructures i béns destinats a l’ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Per a una correcta comprensió de les informacions publicades en aquesta plataforma de seguiment, a continuació s'exposen les definicions dels camps "Data inici / Data fi" així com "Estats d'execució de l'actuació" que apareixen en les fitxes descriptives de les actuacions de la L1:

-Data inici: fa referència a la data en què la sol·licitud s'ha registrat al Portal Municpal de Tràmits (PMT) de la Diputació de Barcelona. Aquest camp, en cap cas, fa referència a la data d'inici de l'actuació subvencionada.

-Data fi: fa referència a la data de tancament de l'expedient per part de la Diputació de Barcelona. Aquest camp, en cap cas, fa referència a la data de finalització de l'actuació subvencionada.

-Estats d'execució de l'actuació: els diferents estats de les actuacions així com els percentatges associats s'exposen en la següent imatge: