Línia 2 - Fons incondicionat d'inversió

La Línia 2 del Programa general d'inversions es configura com un fons incondicionat d'inversió que conté el 20% de la dotació garantida de l'ens i que es concecedeix pel procediment de concessió directa.

L’ens local pot destinar l’assignació del 20% de la dotació a qualsevol despesa generalista de naturalesa inversora executada entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021.

Per optar a la Línia 2 del PGI no cal presentar sol·licitud, no es realitza una valoració tècnica prèvia i no s’estableix un límit d’actuacions o projectes pel 20% assignat. El que ha de fer l'ens local és realitzar la justificació de despeses a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT) en dos possibles períodes: un primer període voluntari i que finalitza el 31 d’octubre de 2021 i un segon període definitiu que va de l’1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 2022.

A continuació es mostren les dades de seguiment de la L2 - Fons incondicionat d'inversió:

1. Mitjana de valoració per part dels ens locals: 8,8 punts

2. Dades d'execució:

El 31 de març de 2022 va finalitzar el segon període i definitiu de justificació de les actuacions finançades amb la L2. A continuació es mostren les dades definitives respecte a aquesta línia del PGI:

La següent taula mostra la distribució de la L2 per ens local:

Àmbits d'aplicació

Pel que fa a l’àmbit d’aplicació de la despesa finançada amb aquesta línia, la majoria dels ens (un 53,2%) l’han destinat a un únic “recurs principal”, o objecte de despesa identificable, mentre que la resta ha optat per finançar dos o fins a tres àmbits diferents.

Dins d’aquests àmbits de despesa, i com es pot observar a la taula i el gràfic de sectors següents, els recursos s’han destinat predominantment a cobrir despeses relatives a l’àmbit de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, sent els quatre destins més freqüents de la despesa els de: l’espai públic urbà, els equipaments públics, l’adquisició de bens mobles i immobles i l’adequació de xarxes de serveis. Gairebé dues terceres parts de la despesa realitzada, un 64%, es correspon amb algun d’aquests tipus.